AIO-3399ProC

搭载Rockchip RK3399Pro高性能AI处理器,内置神经网络处理器NPU,支持多种AI开发工具和开发接口,拥有丰富的扩展接口和强大的硬件编解码能力,轻松应用到人工智能行业中。

 • 工具
 • AndroidTools

  提取码:1234    

 • Linux_upgrade_tool

  提取码:1234    

 • RKDevTool

  AndroidTools为旧版本叫法,新版本改名为RKDevTool 提取码:1234    

 • RK驱动助手

  提取码:1234    

 • SDDiskTool

  提取码:1234    

 • 写号工具

  RKDevInfoWriteTool    

 • 解合包工具(Linux)

  提取码:1234    

 • 源代码
 • Android 9.0 SDK 源码

  此版本SDK为主要维护版本 提取码:1234    

 • Linux-SDK源码包(仅支持RK3399Pro)

  提取码:1234    

 • 固件
 • Android9.0 固件

  提取码:1234    

 • Fedroa

  提取码:1234    

 • Ubuntu(GPT)

  提取码:1234    

 • 文档
 • AIO-3399ProC一体板产品规格书

  提取码:1234    

 • AIO-3399ProC结构图

  提取码:1234    

 • 资源
 • linux-headers

  提取码:hu6s    

 • 文件系统
 • Linux根文件系统镜像(arm64&arm32)

  提取码:1234