iHC-3308GW适配OpenWrt 21.02

2021-06-30 16:55

        OpenWrt是一个针对嵌入式设备的Linux操作系统,拥有强大的网络组件和扩展性,常被用于工控设备、电话、小型机器人、智能家居、路由器以及VOIP设备中。目前Firefly在iHC-3308GW工业4G智能网关上已适配了OpenWrt21.02最新版本,让网络性能发挥更极致。硬件准备

     (1)iHC-3308GW工业4G智能网关
     (2)一根网线

固件下载

      提取码:1234


固件升级

      固件升级步骤参考维基教程

查看系统信息
      

      网线一端接入iHC-3308GW网口,另一端接入电脑主机网口,确保网络连通后,电脑端浏览器输入网址192.168.3.1,进入OpenWrt登陆界面:

用户名:root
密码为:123456


     点击Login,进入信息查看界面,可查看设备的详细信息和网络接入等内容: