Fireduino

双核Cortex-M3创意原型开源板,可用于STEAM教学、原型搭建、IoT物联网

 • 工具
 • Fireduino驱动程序

  2017-08-31

 • Arduino IDE

  集成Fireduino的Arduino库和例子     2017-08-31

 • FireBlock图形界面编程工具

  2017-08-31

 • 文档
 • Fireduino硬件资料

  原理图、贴片图、CAD尺寸图     2017-08-31

 • 芯片&器件Datasheet资料

  RKNanoD、WiFi模块、RTC...     2017-08-31

 • Fireduino接口介绍

  2017-08-31

 • 资源
 • Fireduino元件库

  基于Fritzing电路软件     2017-08-31